HACCP

PORADENSTVÍ PŘI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ

Povinnost pro provozovatele potravinářských podniků zavést systém kritických bodů (HACCP) do praxe vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Principy, jak správně zavést systém HACCP, vychází ze stále platného Codex Alimentarius.

Systém kritických bodů může být v provozu implementován samostatně nebo jako součást systému řízení kvality, řízení bezpečnosti potravin nebo standardů IFS, BRC a dalších. Systém je zaměřen na zajištění bezpečnosti potravin, ale nese sebou i jiné důsledky. Slouží pro prevenci ekonomických ztrát, zlepšuje systém označování, umožňuje racionalizaci současných metod výrobních postupů a kontroly. Systém klade důraz na prevenci.

Pro úspěšné zavedení systému HACCP je nezbytné mít k dispozici odpovídající postupy pro určení a monitorování všech kritických bodů, přičemž by se však neměla soustřeďovat pouze na identifikaci nebezpečí a hodnocení rizika. Podnik musí mít představu o tom, jestli bude uvažovat o budování systému kvality, systému bezpečnosti potravin či standardů IFS, BRC nebo jiných. Jestliže ano, měl by i zaváděný systém HACCP implementovat tak, aby vyhovoval obecným požadavkům zvoleného standardu.

Při vývoji, zavádění a údržbě systému HACCP musí výrobní podniky splnit následující kroky:

 • zajistit existující znalosti, které se vztahují k HACCP a bezpečnosti jejich výrobků a provést jejich popis
 • provést analýzu nebezpečí a vyhodnotit rizika
 • stanovit kritické body, jejich meze, monitoring, ovládací a nápravná opatření
 • zajistit vytvoření a vedení dokumentace a záznamů systému kritických bodů a zajistit verifikaci systému HACCP
 • zajistit validaci (společně s posuzováním shody) - ověření funkčnosti systému HACCP


Tyto kroky jsou značně specifické a často vyžadují externí pomoc. Při tvorbě systému mohou nastat

 • potřeby vzdělání, kurzů, vnitropodnikového školení, odborného dohledu
 • potřeby poradenství
 • potřeby systematického přístupu k auditům a verifikaci systému HACCP zavedeného do praxe.

Naše nabídka

Firma KONFIRM spol. s r.o. si Vám dovoluje nabídnout spolupráci v následujících oblastech:

Přímá spolupráce s potravinářskými podniky formou:

 • Kompletního zpracování projektu HACCP na základě dodaných podkladů zákazníkem a provedených auditů, včetně aplikace systému HACCP do praxe
 • Spolupráce při tvorbě projektu HACCP, které zahrnuje především provedení úvodního auditu, navržení systému monitoringu, proškolení personálu, spolupráce při verifikaci plánu

Konkrétní spolupráce na určitém úseku při sestavování plánu HACCP

Poradenské činnosti v oblasti:

 • identifikace a analýzy nebezpečí
 • stanovení kritických bodů, mezí a nápravných opatření
 • metod ověřování plánu HACCP (verifikace, validace, vnitřní audit)
 • hygieny výroby