ISO 9001:2015

SYSTÉMY ŘÍZENÍ KVALITY

Systém řízení kvality je přirozený způsob jímž plánujeme a řídíme pracovní proces s cílem zjistit kořenové příčiny případných neshod, stanovit opatření k nápravě, sledovat účinnost těchto opatření a prokázat, že jsou úspěšná a dokumentací zaznamenaná. V pravidelných intervalech je systém podrobován vnitřním auditům, analyzován top managementem a potvrzován plánovaný, trvale řízený přístup ke kvalitě. Certifikát je potom doklad, že systém kvality byl akreditovanou společností nezávisle a objektivně přezkoumán a vyhovuje požadavkům normy ISO 9001, je dobře implementovaný a potvrzuje, že podnik je schopen produkovat kvalitu a hledá tu nejlepší cestu pro řízení kvality a trvalé zlepšování.

Dobře implementovaný systém řízení kvality zlepší výkonnost podniku, je zárukou řízení kvality pro zákazníky a obchodní partnery, důvěryhodný pro finanční sektor i pro společnost.

Norma ISO 9001 vyžaduje, aby systém kvality byl dokumentovaný, prokazatelný, účinný, udržovaný, přehledný a pravdivý. Záleží tedy hodně na promyšlené a účelné konstrukci dokumentace systému kvality. Z tohoto důvodu je účast zkušené poradenské firmy téměř nezbytná.

Nezanedbatelné a nenahraditelné jsou zkušenosti z implementací systémů kvality a jejich certifikace.

Na základě našich zkušeností doporučujeme, aby firmy zavádějící systémy kvality k němu přistupovaly velmi uvážlivě, nejen s dobrou znalostí norem ISO 9001, legislativních norem, ale i s pevným odhodláním aktivně na implementaci pracovat.

Výhody zavedení systému kvality podle normy ISO 9001 lze obecně shrnout takto:

 • podrobná analýza firmy a rychlé přijetí účinných opatření
 • prostředek k efektivnímu řízení firmy
 • profesionální přístup k zákazníkovi a ostatním společnostem
 • proexportní opatření, obchod bez výhrad a nákladného přezkušování
 • zvýšení důvěry a spokojenosti zákazníků, snížení stížností a reklamací
 • zvýšení zisku, snížení ztrát
 • personální stabilizace posílení zodpovědnosti a sebedůvěry pracovníků
 • využití systému kvality v reklamě a marketingu
 • možnost prémií pojišťoven
 • zvýšení důvěry bank
 • zvýšení důvěry ministerstev a dalších článků státní správy

Z realizovaných řešení implementovaných systémů řízení kvality máme zkušenost, jak zajistit naplnění požadavků normy ve Vašem podniku, aniž by bylo nutné měnit funkční procesy a styl řízení. Jsou pouze citlivě doplňovány požadavky, které chybí a norma je požaduje.

Na maximální urychlení implementace je nezbytná aktivní spolupráce top managementu a stanovení odpovědností za jednotlivé činnosti.

Celý proces poradenství je koordinován týmem zkušených pracovníků naší společnosti.

Zavádění systému řízení kvality podle normy ISO 9001 je možno rozdělit do následujících etap:

 • Analýza současného stavu, rozbor a porovnání s požadavky normy ISO 9001, identifikace rozdílů
 • Stanovení nápravných opatření ze závěrů analýzy (nutné pro zabezpečení shody s normami ISO)
 • Příprava programu (procesu) zabezpečování kvality
 • Definování, zdokumentování a zavedení nových, nebo inovovaných procedur dle prvků normy ISO 9001
 • Možnost sestavení příručky kvality organizace
 • Interní a externí audity - ověření vybudovaného systému řízení kvality dle ISO programu, stanovení závěrečných nápravných opatření, jejich realizace a vyhodnocení
 • Přezkoumání systému kvality vedením
 • Předcertifikační posouzení příručky kvality a základní ISO dokumentace organizace
 • Certifikační audit, udělení certifikátu a registrace organizace
 • Nabízíme realizaci postupných kroků z široké škály nabídky, podle přání zákazníka, při tvorbě komplexních systémů řízení podniku zahrnujících ISO 9001, ISO 14001, HACCP, BRC, atd. se vzájemnou vazbou a sdílením společných informací s vazbou na další bloky informačního systému podniku.