ISO 14001:2015

SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

EMS zavádí pořádek a důslednost do snah organizace zabývat se environmentálními problémy tak, že určuje přidělování zdrojů, rozděluje odpovědnosti a neustále vyhodnocuje praxi, postupy a procesy. Systém má zásadní význam pro schopnost organizace stanovovat environmentální cíle, dosahovat jich a dále zajistit, aby byly soustavně plněny národní a (nebo) mezinárodní požadavky.

Spolu s rostoucím zájmem o udržení a zlepšení kvality životního prostředí a o ochranu lidského zdraví organizace všech velikostí zvýšenou měrou obracejí pozornost k potenciálním environmentálním dopadům své činnosti, výrobků a služeb. Environmentální profil má rostoucí význam pro zainteresované strany uvnitř i vně organizace. Aby si organizace vytvořila dobrý environmentální profil, musí se zavázat k systematickým řešením a neustálému zlepšování svého systému environmentálního managementu (EMS).

Norma ISO 14001

Pro podporu efektivního EMS, který integruje zásady přístupu ochrany životního prostředí s ostatními potřebami řízení, byla vydána norma ISO 14001. Všeobecným účelem normy je poskytnout organizacím pomoc při zavádění EMS a při jeho zlepšování. Norma je v souladu s koncepcí trvale udržitelného rozvoje a jsou sladitelné s rozličnými kulturními, sociálními a organizačními strukturami. Norma obsahuje požadavky, které mohou být objektivně prověřovány pro účely certifikace/registrace nebo pro vlastní vyhlášení samostatnou organizací. Nedílnou součástí těchto norem jsou příklady, popisy a náměty, které napomáhají jak zavádění EMS, tak i upevňování jeho vztahu k celkovému managementu organizace. Tuto mezinárodní normu je možno využívat pro organizace jakékoliv velikosti.

ISO 14001 sdílí společné zásady systému managementu s normami pro systém kvality ISO 9001. Organizace se mohou rozhodnout pro použití stávajícího managementu, který je ve shodě s normami souboru ISO 9001, jako základu svého environmentálního managementu. Nicméně je třeba si uvědomovat, že použití různých prvků systému managementu se může lišit v závislosti na různém účelu a různých zainteresovaných stranách. Zatímco systémy managementu kvality se zabývají potřebami zákazníků, systémy environmentálního managementu odpovídají potřebám širokého spektra zainteresovaných stran a rozvíjející se společenské potřebě ochrany životního prostředí.

Přínosy systému environmentálního managementu

Organizace má zavést systém environmentálního managementu proto, aby napomohla ochraně lidského zdraví a životního prostředí před možnými dopady své činnosti, výrobků a služeb a napomáhala udržování a zlepšování kvality životního prostředí.

Má-li organizace zaveden EMS, může jí to pomoci získat důvěru u zainteresovaných stran s tím, že:

 • vedení se zavázalo k plnění opatření politiky, cílů a cílových hodnot organizace
 • klade se důraz na preventivní spíše než na nápravná opatření
 • lze prokázat odpovídající péči a dodržování předpisů
 • návrh systému zahrnuje proces neustálého zlepšování.

Organizace, jejíž systém managementu integruje EMS, získá rámec, v němž může vyvažovat a spojovat ekonomické i environmentální zájmy. Organizace, která zavádí EMS, může dosáhnout významných konkurenčních výhod.

Zavedením systému environmentálního managementu lze dosáhnout ekonomických přínosů. Ty mají být identifikovány, aby bylo možno ukázat zainteresovaným stranám, a zejména akcionářům, jaké hodnoty přináší organizaci dobrý environmentální management. Organizaci to poskytne příležitost propojit environmentální cíle a cílové hodnoty se specifickými finančními výsledky a tím zajistit, aby byly k dispozici zdroje tam, kde přinášejí největší užitek jak z finančního hlediska, tak z hlediska životního prostředí.

Přínosy, které přináší účinný EMS, spočívají v tom, že:

 • zákazníci jsou ubezpečeni o angažovanosti podniku ve věci příkladného environmentálního managementu
 • jsou dodržovány dobré vztahy s veřejností a obcí
 • jsou plněna kritéria pro investování a zlepšuje se přístup ke kapitálu
 • je zajištěno pojištění za rozumnou cenu
 • zlepšuje se image podniku a roste jeho podíl na trhu
 • jsou plněna kritéria pro získání certifikace dodavatele
 • zlepšuje se řízení nákladů
 • snižuje se počet nehod, za něž podnik nese právní odpovědnost
 • šetří se vstupními materiály a energií
 • usnadní se získávání povolení a licencí
 • podporuje se vývoj a sdílení environmentálně přijatelných řešení
 • zlepšují se vztahy se státní správou

Zavádění EMS s KONFIRM, spol. s r.o.

KONFIRM spol. s r.o. při zavádění systémů environmentálního managementu (EMS) navazuje prostřednictvím specialistů na životní prostředí a EMS na zkušenosti získané při implementaci systémů kvality dle ISO 9001. Při budování environmentálního managementu je respektován rozdíl mezi ISO 9001 a ISO 14001, který spočívá ve všeobecném posunu v řízení akcentováním rozšíření pravomocí a přenesení odpovědností na nižší úrovně s cílem zdůraznění dynamiky řízení.

Rozsah nabízené spolupráce

Nabízená spolupráce je modulárního charakteru a závisí na přáních zákazníka, jaký rozsah spolupráce upřednostňuje. Důležitou roli hraje skutečnost, jestli je budován součastně integrovaný management, zahrnující kromě systému environmentálního i systém kvality , bezpečnosti či systém řízení kritických bodů v potravinářství (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) nebo případ, kdy systém kvality je již zaveden a systém environmentální se zavádí nebo naopak.

Součástí nabídky je i informační systém, jehož použití není podmínkou spolupráce. KONFIRM spol. s r.o. se přizpůsobí jakýmkoliv hardwarovým a softwarovým prostředkům pro tvorbu systému řízené dokumentace.

IMPLEMENTACE SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

 • Zpracování návrhů smluv o poradenské a konzultační činnosti
 • Provedení vstupního environmentálního zhodnocení
 • Zpracování základního harmonogramu implementace
 • Zavedení počítačového systému pro implementaci a udržování systému environmentálního managementu
 • Příprava systému řízené dokumentace a jednotlivých dokumentů
 • Školení top managementu
 • Vytvoření registru environmentálních aspektů a jejich hodnocení
 • Vytvoření registru právních požadavků
 • Stanovení cílů a cílových hodnot
 • Definování environmentální politiky
 • Tvorba environmentálního plánu (programu environmentálního managementu), školení zaměstnanců (výcvik a odborná způsobilost)
 • Stanovení environmentálních odpovědností
 • Stanovení a vypracování environmentálních procedur (řízení provozu)
 • Programy prevence havárií a reakce
 • Program kontrol a nápravných opatření
 • Monitorování
 • Vzdělávání řešitelského týmu
 • Programy interní a externí komunikace
 • Dokumentace a záznamy EMS, způsob řízení
 • Interní audit, školení interních auditorů
 • Přezkoumání EMS vedením organizace
 • Provedení předcertifikačního auditu
 • Příprava firmy k certifikačnímu auditu